குணம்

சூரியன் ஒன்றுதான் .
அதன் குணங்கள் என்றும் ஒன்றே!
சூரியனின் செயற்பாட்டில்
துளியும் வேறு பாடில்லை.
சூரியனின் வரவு மறைவில் ஏதும்
மாற்றமில்லை!
சூரிய ஒளியில், அதன்சூட்டில்,
அதுசெய்யும்
சாதனையில்,
அதனின் சக்தி பலம் தன்னில்,
காலநிலை வேறுபாட்டில்
கடுகளவும் மாற்றமில்லை!
சூரியனின் புகழில்,
சூரியனின் பெருமைகளில்,
சூரியனின் மதிப்பில்,
சொட்டும் குறைந்ததில்லை !
ஆனாலோ அதைப்பார்த்து அப்பப்போ
குரைக்கின்ற
நாய்களோ மாறும்!
அதைத் திட்டி…தம்பெருமை
பேசியோய்ந்த நாய்கள் இன்றுவரை
ஏராளம் !
சூரியன் சூரியன்தான்!
நாய்கள் என்றும் நாய்கள் காண்!
சூரியனின் அவசியமும்,
சூரியனின் மகிமையும்,
சூரியனின் பயனும்,
அதைப்பார்த்துச் சூளுரைக்கும்
நாயையும்,
அதன்குணம் அதனின் பயன்களையும்,
நாயின் பெருமையையும்
நன்குணரும் இவ்வையம்!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 14This post:
  • 62098Total reads:
  • 45925Total visitors:
  • 1Visitors currently online:
?>