நூல்கள்

  1. கனவுகளின் எல்லை
  2. கைகளுக்குள் சிக்காத காற்று
  3. எழுதாத ஒரு கவிதை
  4. புயல் மழைக்குப் பின்னான பொழுது
photo 1

photo 2

12

12

  1. என்னைப்பற்றியும் எனது கவிதை வெளியீடுகள் தொடர்பானவையும்

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply