‘இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை’ தானா?

‘இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை’ தானா?