சுயம்

மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…உயிர்
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…உடல்
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…மரம்
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…இனம்
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…கறி
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…சோறு
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…சதை
மரபணு மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…விதை
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…வளி
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…நதி
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…கடல்
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…மனம்
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…மொழி
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட… கவி
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…இசை
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…கலை
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…கல்வி
மரபுரிமை மாற்றி வடிவமைக்கப் பட்ட…வாழ்வு….
மரபுரிமை சொந்த மரபுரிமையைத் தொலைத்து
மரபுரிமையைக் காத்து வளர்க்க முயலாது
மரபுரிமை எங்கள் ; மரபுரிமை
என வெடித்து
பெருமைபேசி ; சுத்திடுது
பிழையை உணராப் பூமி!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 4This post:
  • 72368Total reads:
  • 53285Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>