1. எழுதாத ஒரு கவிதை – முழுமையான நூல்
  2. கனவுகளின் எல்லை – முழுமையான நூல்
  3. கைகளுக்குள் சிக்காத காற்று – முழுமையான நூல்
photo 1

photo 2

12

12

  1. என்னைப்பற்றியும் எனது கவிதை வெளியீடுகள் தொடர்பானவையும்

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12